Wolisz zamówić telefonicznie? Zapraszamy do kontaktu pod nr. 32 769 68 00

Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:

 1.     Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2.     W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą polską lub pocztą elektroniczną z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie).
 3.     W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (co nie jest obowiązkowe).
 4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail, lub w formie pisemnej (pocztą lub kurierem- liczymy datę doręczenia go).

§ 2. Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:

 1.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2.     Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3.     Remat Cichoń ZO.O. ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4.     Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Remat Cichoń ZO.O. ul. Długosza 11, 42-580 Wojkowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5.     Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt zwrotu towaru nie jest państwu zwracany!).
 6.     Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż wynika to z jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7.     W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania.
 8.     W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych od dnia otrzymania płatności (przez: Remat Cichoń ZO.O.) za zamówiony towar, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.

§ 4. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół szkody, po czym ten fakt niezwłocznie nam zgłosić.

§ 5. Wszystkie ceny podawane przez Remat Cichoń ZO.O., na stronach internetowych, w korespondencji e-mailowej i rozmowach telefonicznych są cenami brutto i nie zawierają podatku akcyzowego. Ceny nie zawierające podatku VAT zostaną wyraźnie opisane jako ceny netto.

§ 6. Sklep internetowy sklep-z-weglem.pl należy do: Remat Cichoń ZO.O. ul. Długosza 11, 42-580 Wojkowice, NIP: 625-21-42-843, KRS: 0000198041. Firma jest zarejestrowana w zakresie podatku akcyzowego w Urzędzie Celnym w Katowicach pod numerem: PL33100130103.

§ 7. Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu (rachunku lub faktury) w formie elektronicznej na adres e-mail (w treści wiadomości lub w pliku pdf) podany podczas składania zamówienia.

§ 8. Użytkując strony www Remat Cichoń ZO.O. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez Remat Cichoń ZO.O. oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że:

 1.     administratorem danych jest Remat Cichoń ZO.O.z siedzibą w 42-580 Wojkowice ul. Długosza 11;
 2.     zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz podmiotom współpracującym z Remat Cichoń S.J;
 3.     przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne.
 4.     podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od Remat Cichoń S.J lub podmiotów współpracujących z Remat Cichoń ZO.O.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

§ 9. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru lub usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub usługi od Remat Cichoń S.J. Reklamacje należy wnieść e-mailem na adres: biuro@sklep-z-weglem.pl, lub drogą pocztową na adres firmy. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji.

§ 10. Remat Cichoń S.J przyjmuje płatności w postaci: płatności gotówkowych (w siedzibie firmy), przelewów na rachunek bankowy firmy, płatności DotPay (w tym płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych i kredytowych). W siedzibie firmy nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.

§ 11. Zakupu oferowanych w sklepie internetowym produktów mogą dokonywać tylko i wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej kupujące węgiel na potrzeby swojego gospodarstwa domowego.

§ 12. Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu).

§ 13. Dokonując zakupu za pomocą niniejszej strony www kupujący oświadcza, że spełnia warunki opisane w artykule 31a Ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz 1016 i Nr 205, poz. 1208), który wprowadza artykuł 21 Ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli z dnia 16 września 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378) i tym samym jest zwolniony z podatku akcyzowego.

 

Wyciąg z ustawy:

Art. 21. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany:

 

10) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

"Art. 31a.

1. Zwalnia się od akcyzy:

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

2) dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

3) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

4) import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

5) eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

2. Zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane:

1) w procesie produkcji energii elektrycznej;

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3) przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);

8) przez zakłady energochłonne do celów opałowych;

9) przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a;

2) posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b;

3) dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.

4. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych.

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sprzedawca wyrobów węglowych może zażądać przedstawienia mu pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a nabywca wyrobów węglowych powinien przedstawić sprzedawcy to pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.

9. W przypadku zwrotu wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy przez:

1) podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, do pośredniczącego podmiotu węglowego,

2) pośredniczący podmiot węglowy do pośredniczącego podmiotu węglowego

— przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy.

10. Przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.”